រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និងផ្តល់ធាតុចូល ជាមួយមន្ទីរ និងទីចាត់ការ នៃរដ្ឋបាលខេត្ត ដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត (២០២០-២០២៤)

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និងផ្តល់ធាតុចូល ជាមួយ និងមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម មន្ទីរបរិស្ថាន មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មន្ទីរទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ឋសភា និងទីចាត់ការអន្តរវិស័យ នៃរដ្ឋបាលខេត្ត ដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត (២០២០-២០២៤)

អត្ថបទទាក់ទង