រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកអនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានរៀនចំកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធផល របស់ SEIP នៅវិទ្យាល័យថ្មស ផ្សាភ្ជាប់ រវាងសាលាបឋមទៅសាលាគោលដៅ (បង្កើនគុណភាពអប់រំ)

លោក សេង សុទ្ធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានរៀនចំកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធផលរបស់SEIPនៅវិទ្យាល័យថ្មស ផ្សាភ្ជាប់រវាងសាលាបឋមទៅសាលាគោលដៅ(បង្កើនគុណភាពអប់រំ)
ដោយមានរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម:
១-បង្ហាញពីការអប់រំ ក្នុងខេត្ត និងក្នុងបរិបទតំបន់
២-ពង្រឹងពីតួនាទីភារ:កិច្ច របស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលា តួនាទីភារកិច្ចរបស់សាលារៀននិងលោកគ្រូអ្នកគ្រួ
៣-បង្ហាញលទ្ធផលស្តង់ដាទី៣និងទី៦ និងវិភាគលទ្ធផល BacII

អត្ថបទទាក់ទង