រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

គណៈគ្រប់គ្រង គណៈកម្មការគ្រប់ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្ស នៃវិទ្យាល័យកោះកុង(វិទ្យាល័យចំណេះទូទៅ និងបច្ចេកទេស តេជោសែនកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណ ឧកញ៉ា សុខ ពិសដ្ឋ (អតីតសិស្ស) ជាប្រធានក្រុមហ៊ុន GGEAR GROUP និងលោកជំទាវ តាមរយៈលោក ហ៊ ហាប់(អតីតសិស្ស)អគ្គនាយករង ដែលបានឧបត្ថម្ភ ទូរទស្សន៍ ១០ គ្រឿង ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ០២ គ្រឿង សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ ក្នុងវិទ្យាល័យ

គណៈគ្រប់គ្រង គណៈកម្មការគ្រប់ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្ស នៃវិទ្យាល័យកោះកុង(វិទ្យាល័យចំណេះទូទៅ និងបច្ចេកទេស តេជោសែនកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណ ឧកញ៉ា សុខ ពិសដ្ឋ (អតីតសិស្ស) ជាប្រធានក្រុមហ៊ុន GGEAR GROUP និងលោកជំទាវ តាមរយៈលោក ហ៊ ហាប់(អតីតសិស្ស)អគ្គនាយករង ដែលបានឧបត្ថម្ភ ទូរទស្សន៍ ១០ គ្រឿង ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ០២ គ្រឿង សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ ក្នុងវិទ្យាល័យ។

អត្ថបទទាក់ទង