រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីរកឃើញជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦៨ នាក់ និងជាសះស្បើយ ចំនួន ១៦ នាក់ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីរកឃើញជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦៨ នាក់ និងជាសះស្បើយ ចំនួន ១៦ នាក់ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង