រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរំលឹកការបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរំលឹកការបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

ការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចាប់ផ្តើមប្រមូលចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩។ ផុតរយៈពេលនេះ ម្ចាស់យានយានយន្តនឹងត្រូវទទួលរងពិន័យតាមច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ។ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ អគ្គនាយដ្ឋានពន្ធដារ សហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច នឹងចុះត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តប្រមូលពន្ធនេះតាមដងផ្លូវនានា ទូទាំងប្រទេស។

អត្ថបទទាក់ទង