រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណម្ចាស់ឱសថស្ថាន ប្រសើរ និងឱសថស្ថានប្រសើរ ១ បានឧបត្ថម្ភ ថវិកា ចំនួន ៦០០ ដុល្លារ ជូនមន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ (Covid-19) នៅក្នុងខេត្តកោះកុង

មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមថ្លែងអំណរគុណម្ចាស់ឱសថស្ថាន ប្រសើរ និងឱសថស្ថានប្រសើរ ១ បានឧបត្ថម្ភ ថវិកា ចំនួន ៦០០ ដុល្លារ ជូនមន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ (Covid-19) នៅក្នុងខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង