រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្ដីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៩១ នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៨៩ នាក់ សម្រាប់ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្ដីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៩១ នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៨៩ នាក់ សម្រាប់ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង