រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្ដីពីករណីស្តាប់ស្ត្រី ជនជាតិខ្មែរ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នាថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្ដីពីករណីស្តាប់ស្ត្រី ជនជាតិខ្មែរ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នាថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង