រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សកម្មភាពការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនកុមារ និងយុវជន ដែលមានអាយុចាប់ពីអាយុ១២ឆ្នាំ រហូតដល់ក្រោមអាយុ១៨ឆ្នាំ នៅទូទាំងខេត្តកោះកុង នៅថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

សកម្មភាពការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនកុមារ និងយុវជន ដែលមានអាយុចាប់ពីអាយុ១២ឆ្នាំ រហូតដល់ក្រោមអាយុ១៨ឆ្នាំ នៅទូទាំងខេត្តកោះកុង នៅថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។

អត្ថបទទាក់ទង