រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីស្លាប់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ០២នាក់ និងបុរសជនជាតិខ្មែរ ០១ នាក់ ជាអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីស្លាប់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ០២នាក់ និងបុរសជនជាតិខ្មែរ ០១ នាក់ ជាអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង