រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៣នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៩នាក់ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៣នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៩នាក់ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង