រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

គ្រូពេទ្យ និងមន្ត្រី បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុងមួយចំនួន ដែលត្រូវបានចាត់តាំងដោយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យដើម្បីត្រៀមចូលរួមអនុវត្តសេវា នៃការថែទាំ ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ តាមផ្ទះ

គ្រូពេទ្យ និងមន្ត្រី បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុងមួយចំនួន ដែលត្រូវបានចាត់តាំងដោយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យដើម្បីត្រៀមចូលរួមអនុវត្តសេវា នៃការថែទាំ ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ តាមផ្ទះ បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមZoom ស្តីពីនីតិវិធីស្តង់ដា នៃការថែទាំ ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ តាមផ្ទះ ក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រង ថែទាំ ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ កម្រិតស្រាល គ្មានរោគសញ្ញានៅតាមផ្ទះ ទៅតាមការវាយតម្លៃសមស្របពីក្រុមគ្រូពេទ្យ ទៅតាមលក្ខខ័ណ្ឌកំណត់ និងដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយបន្ទុកនៃការថែទាំ ព្យាបាលនៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាល ឬមណ្ឌលព្យាបាលនីមួយៗ។

អត្ថបទទាក់ទង