រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីករណីបុរស និងស្ត្រី ជនជាតិខ្មែរ ចំនួន ០២នាក់ ជាអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីករណីបុរស និងស្ត្រី ជនជាតិខ្មែរ ចំនួន ០២នាក់ ជាអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង