រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ដែលបានទទួលស្គាល់ហ្វេសប៊ុក ដែលមានឈ្មោះថា “រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង” បានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ ដើម្បីធានាការផ្តល់ព័ត៌មានពិត ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាន

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ដែលបានទទួលស្គាល់ហ្វេសប៊ុក ដែលមានឈ្មោះថា "រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង" បានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ ដើម្បីធានាការផ្តល់ព័ត៌មានពិត ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាន

អត្ថបទទាក់ទង