រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក លឹម សាវាន់ នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្ត បានដឹកនាំមន្ត្រីក្រោមឱវាទ ជួបប្រជុំជាមួយ និងក្រុមគម្រោងសម្ពន្ធភាពដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាព និងការគាំទ្រសំទ្បេងដើម្បីសមធម៌សង្គម

លោក លឹម សាវាន់ នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្ត បានដឹកនាំមន្ត្រីក្រោមឱវាទ ជួបប្រជុំជាមួយ និងក្រុមគម្រោងសម្ពន្ធភាពដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាព និងការគាំទ្រសំទ្បេងដើម្បីសមធម៌សង្គម ធ្វើបទបង្ហាញអំពីផែនការសកម្មភាព ក៏ដូចជាទស្សនវិស័យ និងបេសកកម្មដែលនឹងត្រូវដាក់អនុវត្តន៍ជាមួយអង្គការដៃគូផ្សេងៗទៀតបស់ខ្លួនដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍបន្ថែមដល់ខេត្តកោះកុង ទៅលើគម្រោង ៣សំខាន់ រួមមាន:
១-អភិវឌ្ឍសមត្ថភាព និងពង្រឹងភាពជាដៃគូដើម្បីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅមូលដ្ឋាន៕
២-ពង្រឹងនូវការផ្ដល់សេវាអប់រំ និងការទទួលបានសេវាទឹកស្អាត និងអនាម័យ។
៣-ពង្រឹងការផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ការប្រកបមុខរបរចិញ្ជឹមជីវិត និងការអភិរក្សបរិស្ថានដើម្បីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅមូលដ្ឋាន៕

អត្ថបទទាក់ទង