រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំ ជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្ត ស្តីពីការត្រៀមចូលរួមពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម នៅខេត្តកាម៉ៅ ប្រទេសវៀតណាម និងការរៀបចំប្រគល់អនុក្រឹត្យបង្កើតសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្ត

លោកប្រធានមន្ទីរ អនុប្រធានមន្ទីរ ០១រូប និងប្រធានការិយាល័យ ០១រូប បានចូលរួមប្រជុំ ជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្ត ស្តីពីការត្រៀមចូលរួមពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម នៅខេត្តកាម៉ៅ ប្រទេសវៀតណាម និងការរៀបចំប្រគល់អនុក្រឹត្យបង្កើតសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្ត នៅបន្ទប់ប្រជុំមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ត។

អត្ថបទទាក់ទង