រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រមូល«ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ» និង«ពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់»សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រមូល«ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ» និង«ពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់»សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

  • ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ និង
  • ពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់
    ត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង