រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សកម្មភាព នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនកុមារចាប់ពីអាយុ ៦ឆ្នាំ ដល់ ១២ឆ្នាំ នៅខេត្តកោះកុង នាថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

សកម្មភាព នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនកុមារចាប់ពីអាយុ ៦ឆ្នាំ ដល់ ១២ឆ្នាំ នៅខេត្តកោះកុង នាថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង