រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ឯកឧត្តម អ៊ុង ទីណា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង និងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម និងលោក ដោក ងី ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម ៩ខែដើមឆ្នាំ២០២១ និងណែនាំអំពីការរៀបចំផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២២

ឯកឧត្តម អ៊ុង ទីណា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង និងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម និងលោក ដោក ងី ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម ៩ខែដើមឆ្នាំ២០២១ និងណែនាំអំពីការរៀបចំផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២២។
តាមរយៈ Online Zoom

អត្ថបទទាក់ទង