រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមការងារ នៃទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងផ្សព្វផ្សាយការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ទម្រង់ដីកានានាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិករដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នៅរដ្ឋបាលស្រុកស្រែអំបិល

ក្រុមការងារ នៃទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងផ្សព្វផ្សាយការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ទម្រង់ដីកានានាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិករដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នៅរដ្ឋបាលស្រុកស្រែអំបិល

អត្ថបទទាក់ទង