រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩(ស៊ីណូវ៉ាក់) ដូសជំរុញ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង ហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី២រួច រឺគ្រប់ដូស សម្រាប់ខេត្តកោះកុង ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩(ស៊ីណូវ៉ាក់) ដូសជំរុញ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង ហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី២រួច រឺគ្រប់ដូស សម្រាប់ខេត្តកោះកុង ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង