រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ញត្តិគាំទ្ររបស់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង ស្តីពី “វិសោធនកម្មធម្មនុញ្ញ ដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់ សំរាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ជាតិ”

ញត្តិគាំទ្ររបស់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង ស្តីពី “វិសោធនកម្មធម្មនុញ្ញ ដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់ សំរាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ជាតិ”

អត្ថបទទាក់ទង