រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនយូញៀន ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋប្រភេទ២ និងប្រភេទ៣ មកចាប់ឆ្នោតយកដីឡូតិ៍ នៅថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង
ស្តីពីការអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនយូញៀន ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋប្រភេទ២ និងប្រភេទ៣ មកចាប់ឆ្នោតយកដីឡូតិ៍ នៅថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង