រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃភាសុីគ្រប់ប្រភេទទូទាំងខេត្តកោះកុង សម្រាប់​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ ឆ្នាំ២០២០ របស់​មន្ទីរ​សេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកោះកុង

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃភាសុីគ្រប់ប្រភេទទូទាំងខេត្តកោះកុង សម្រាប់​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ ឆ្នាំ២០២០ របស់​មន្ទីរ​សេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង