រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជួសទី៣ (ជួសជំរុញ) ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ នៅទូទាំងខេត្តកោះកុង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជួសទី៣ (ជួសជំរុញ) ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ នៅទូទាំងខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង