រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមជម្រាប និងអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគម្រោង វិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនយូញៀន (ប្រជាពលរដ្ឋប្រភេទ១) ដែលមិនទាន់បានមកទទួលយកគោលនយោបាយដោះស្រាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល សូមមកទទួលយកគោលនយោបាយដោះស្រាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ នៅសាលាស្រុកគិរីសាគរ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមជម្រាប និងអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគម្រោង វិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនយូញៀន (ប្រជាពលរដ្ឋប្រភេទ១) ដែលមិនទាន់បានមកទទួលយកគោលនយោបាយដោះស្រាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល សូមមកទទួលយកគោលនយោបាយដោះស្រាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ នៅសាលាស្រុកគិរីសាគរ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ

អត្ថបទទាក់ទង