រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែធ្នូ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍លទ្ធផលសកម្មភាព និងការរៀបចំទិសដៅសម្រាប់ការអនុវត្តនាចុងឆ្នាំ២០១៩ និងដើមឆ្នាំ២០២០

លោក អៀត វណ្ណា ប្រធានមន្ទីរផែនការខេត្ត បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែធ្នូ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍លទ្ធផលសកម្មភាព និងការរៀបចំទិសដៅសម្រាប់ការអនុវត្តនាចុងឆ្នាំ២០១៩ និងដើមឆ្នាំ២០២០ខាងមុខ

អត្ថបទទាក់ទង