រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការស្នើសុំផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលរៀនវគ្គវិក្រឹតការនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្តឆ្នាំ ២០២២ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការស្នើសុំផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលរៀនវគ្គវិក្រឹតការនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្តឆ្នាំ ២០២២ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

អត្ថបទទាក់ទង