រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ផៃធូន ផ្លាមកេសន អភិបាលស្តីទីខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញស្វាគមន៍ ប្រតិភូនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាលរាជធានី ខណ្ឌ និងខេត្ត នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្នុងដំណើរចុះពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ឆ្នាំ២០១៩

លោក ផៃធូន ផ្លាមកេសន អភិបាលស្តីទីខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញស្វាគមន៍ ប្រតិភូនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាលរាជធានី ខណ្ឌ និងខេត្ត នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្នុងដំណើរចុះពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ឆ្នាំ២០១៩ ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង ការចាត់ចែង និងលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ របស់រាជធានី ខេត្ត ក្នុងកិច្ចដំណើរការរបស់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ដល់អនុលោមភាពក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ឱ្យមានតម្លាភាព គណនេយ្យភាព និងមានប្រសិទ្ធផលស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន។
ដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ
១-ការពិនិត្យនិងរក្សានូវគុណភាពលើសំណង់ឯកសារពាក់ព័ន្ធគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត ឆ្នាំ២០១៩(ឯកសារអនុលោមភាព ធានាចំណាយ និងកិច្ចលទ្ធកម្ម)
២-ការចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលក្ខណៈបច្ចេកទេស នៅលើទីតាំងអនុវត្តគម្រោងជាក់ស្ដែងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ឆ្នាំ២០១៩
៣-កិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សា :
+ពិនិត្យលើការរៀបចំ និងការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២០
+កិច្ចដំណើរការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលឆ្នាំ(២០២០-២០២២)
+ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំ(២០២០-២០២៤)
+ការអនុវត្តគម្រោងសេវាសង្គម
+ការអនុវត្តកិច្ចសន្យាសេដ្ឋកិច្ចនានា ដែលរាជធានី ខេត្ត ជាភាគី ក រឺ ខ
៤-បញ្ហាផ្សេងៗ។

អត្ថបទទាក់ទង