រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិស្មាច់មានជ័យ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីស្តង់ដារទទួលស្គាល់គុណភាពសេវាមណ្ឌលសុខភាព

ការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិស្មាច់មានជ័យស្មាច់មានជ័យ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី ស្តង់ដារទទួលស្គាល់គុណភាពសេវាមណ្ឌលសុខភាព ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ដែលធ្វើនៅសាលប្រជុំនៃការ
យាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិស្មាច់មានជ័យ ។

អត្ថបទទាក់ទង