រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ការិយាល័យផែនការ និងគ្រប់គ្រងជំនួយ បើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ និងលើកផែនការការងារបន្តសម្រាប់អនុវត្តប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នៅការិយាល័យផែនការ និងគ្រប់គ្រងជំនួយ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយលោក នៅ សុគន្ធឧត្តម ប្រធានការិយាល័យ

ការិយាល័យផែនការ និងគ្រប់គ្រងជំនួយ បើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ និងលើកផែនការការងារបន្តសម្រាប់អនុវត្តប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នៅការិយាល័យផែនការ និងគ្រប់គ្រងជំនួយ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយលោក នៅ សុគន្ធឧត្តម ប្រធានការិយាល័យ។

អត្ថបទទាក់ទង