រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចសហការរ វាងមន្ត្រីបង្គោលគណនេយ្យភាពស្រុកស្រែអំបិល និងរដ្ឋបាលឃុំជ្រោយស្វាយ នៅថ្ងៃ​ទី​២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២២​ អង្គការ​អភិវន្ឍន៍សុខភាព​គ្រួសារ (FHD ) ដែលជាអង្គការដៃគូអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គមនៅក្នុងខេត្តកោះកុងបានបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួន ដោយចុះសម្របសម្រួលក្នុងដំណើរការដាក់ពិន្ទុ និងវាយតម្លៃលើការផ្តល់សេវារបស់អង្គភាពផ្តល់សេវាទាំងបី តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបរកណ៍ (Digital score card)លើវិស័យសាលាឃុំ

ខេត្តកោះកុង: ផ្អែកតាមដំណាក់កាលទី២ នៃវដ្តអនុវត្តផែនការគណនេយ្យភាពសង្គម និងក្រោមកិច្ចសហការរវាងមន្ត្រីបង្គោលគណនេយ្យភាពស្រុកស្រែអំបិល និងរដ្ឋបាលឃុំជ្រោយស្វាយ នៅថ្ងៃ​ទី​២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២២​ អង្គការ​អភិវន្ឍន៍សុខភាព​គ្រួសារ (FHD ) ដែលជាអង្គការដៃគូអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គមនៅក្នុងខេត្តកោះកុងបានបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួន ដោយចុះសម្របសម្រួលក្នុងដំណើរការដាក់ពិន្ទុ និងវាយតម្លៃលើការផ្តល់សេវារបស់អង្គភាពផ្តល់សេវាទាំងបី តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបរកណ៍ (Digital score card)លើវិស័យសាលាឃុំ។
ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកផ្តល់សេវាដែលបានចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះ រួមមាន: ៣០នាក់

  • ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិ​ ជ្រោយស្វាយលិច មានអ្នកចូលរួមចំនួន ២៥នាក់​ ១៨ស្រី​(ពិការ: ២នាក់ប្រុស)
  • អ្មកផ្តល់សេវាឃុំជ្រោយស្វាយ មានអ្នកចូលរួមចំនួន ៥នាក់​ ប្រុស

អត្ថបទទាក់ទង