រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ក់ គឹមលី អនុប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត អញ្ជើញដឹកនាំមន្ត្រីក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់ នៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ចូលរួម សិក្ខាសាលា (Webinar)ស្ដីពីការអនុវត្តសកម្មភាពគាំទ្រការត្រៀមឆ្លើយតបចំពោះការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗផ្ដោតលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឧប្បត្តិហេតុ ប្រព័ន្ធតាមដានពហុប្រភព ការប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឹកូវីដ-១៩ ក្នុងជំហានទី៤

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ក់ គឹមលី អនុប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត អញ្ជើញដឹកនាំមន្ត្រីក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់ នៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ចូលរួម សិក្ខាសាលា (Webinar)ស្ដីពីការអនុវត្តសកម្មភាពគាំទ្រការត្រៀមឆ្លើយតបចំពោះការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗផ្ដោតលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឧប្បត្តិហេតុ ប្រព័ន្ធតាមដានពហុប្រភព ការប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឹកូវីដ-១៩ ក្នុងជំហានទី៤ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ(Zoom)

រសៀលថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

អត្ថបទទាក់ទង