រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការជំរុញ និងប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋ ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការជំរុញ និងប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋ ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

អត្ថបទទាក់ទង