រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ការបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ នឹងផុតកំណត់នៅ ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ (១៤ ថ្ងៃទៀត)

ការបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ នឹងផុតកំណត់នៅ ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ (១៤ ថ្ងៃទៀត)

អត្ថបទទាក់ទង