រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

អង្គការស្នាមញញឹមកម្ពុជា នឹងរៀបចំការវះកាត់ មាត់ឆែប/ក្រអូមមាត់ឆែប ម្រាមលើស/ជាប់ សម្លាកក្រោយរលាក និង ពិការភាព មុខមាត់ផ្សេងៗ ដោយឥតគិតថ្លៃ

អង្គការស្នាមញញឹមកម្ពុជា នឹងរៀបចំការវះកាត់ មាត់ឆែប/ក្រអូមមាត់ឆែប ម្រាមលើស/ជាប់ សម្លាកក្រោយរលាក និង ពិការភាព មុខមាត់ផ្សេងៗ ដោយឥតគិតថ្លៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី ០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

អត្ថបទទាក់ទង