រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ រដ្ឋបាលឃុំជីខលើ សហការសម្របសម្រួលដោយការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍នៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកោះកុង តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងដងពែង គាំទ្រឧបត្ថម្ភថវិកា ដោយអង្គការសកម្មភាពដៃគូរ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍(PIDA) បានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណកម្មាការសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិជីខលើ ដែលគណៈកម្មាការចាស់បានផុតអាណត្តិ។

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ រដ្ឋបាលឃុំជីខលើ សហការសម្របសម្រួលដោយការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍នៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកោះកុង តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងដងពែង គាំទ្រឧបត្ថម្ភថវិកា ដោយអង្គការសកម្មភាពដៃគូរ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍(PIDA) បានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណកម្មាការសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិជីខលើ ដែលគណៈកម្មាការចាស់បានផុតអាណត្តិ។

ប្រភព៖ តាក់ ធីដា

អត្ថបទទាក់ទង