រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

នៅថ្ងែទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ គង់ មនោ ស្នងការ នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកោះកុង បានចុះត្រួតពិនិត្យលើប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលចំនួន ០៥ មានប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលបឹងព្រាវ ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលស្រែអំបិល ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលដងពែង ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលជីខលើ និងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលជីខក្រោម ទាក់ទងការងារមួយចំនួនដែលចាំបាច់ និងបានផ្តល់នបទពិសោធន៍ការងារដែលខ្វះខាតផងដែរ។

នៅថ្ងែទី២៩ ខែវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០២២  លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ គង់ មនោ ស្នងការ នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកោះកុង បានចុះត្រួតពិនិត្យលើប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលចំនួន ០៥ មានប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលបឹងព្រាវ ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលស្រែអំបិល ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលដងពែង ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលជីខលើ និងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលជីខក្រោម ទាក់ទងការងារមួយចំនួនដែលចាំបាច់ និងបានផ្តល់នបទពិសោធន៍ការងារដែលខ្វះខាតផងដែរ។

ប្រភព៖ តាក់ ធីដា

អត្ថបទទាក់ទង