រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំតាទៃលើ ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង មានកិត្តិយស ផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនអំពី គម្រោងថវិកាសង្ខេបរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២៣

រដ្ឋបាលឃុំតាទៃលើ ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង មានកិត្តិយស ផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនអំពី គម្រោងថវិកាសង្ខេបរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២៣។ គម្រោងថវិកានេះឆ្លងកាត់កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ស្តីពីការអនុម័តគម្រោងថវិកាឃុំ សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។ ថវិកាសរុបរបស់រដ្ឋបាលឃុំតាទៃលើមានចំនួន ៤៤៤.៩០០.០០០រៀល ត្រូវបានបែងចែក៖
1.ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសរុបចំនួន ២៧៧.២០០.០០០ រៀល
2.ផ្នែកសង្គមកិច្ច សរុបចំនួន ១១.៩១៣.៦០០ រៀល
3.ផ្នែកធនធានធម្មជាតិ បរិស្ថាន និងការបន្សាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ សរុបចំនួន ៧.៥៩៦.៤០០
4.ចំណាយផ្នែករដ្ឋបាល សរុបចំនួន ១៤៨.១៩០.០០០ រៀល

អត្ថបទទាក់ទង