រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងរូង ស្រុកកោះកុង ខេត្តកោះកុង មានកិត្តិយស ផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនអំពី គម្រោងថវិកាសង្ខេបរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២៣

រដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងរូង ស្រុកកោះកុង ខេត្តកោះកុង មានកិត្តិយស ផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនអំពី គម្រោងថវិកាសង្ខេបរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២៣។ គម្រោងថវិកានេះឆ្លងកាត់កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ស្តីពីការអនុម័តគម្រោងថវិកាឃុំ សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។ ថវិកាសរុបរបស់រដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងរូង មានចំនួន ៤៥៨.៣០០.០០០រៀល ត្រូវបានបែងចែក៖
១.ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសរុបចំនួន ២៧៤.៣០០.០០០ រៀល
២.ផ្នែកសង្គមកិច្ចសរុបចំនួន ១៤.៣១១.២០០ រៀល
៣.ចំណាយផ្នែករដ្ឋបាល សរុបចំនួន ១៦៩.៦៨៨.៨០០ រៀល

អត្ថបទទាក់ទង