រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ រវាងសាលារៀន និងអាណាព្យាបាលសិស្ស(ថ្នាក់ទី៧) ដើម្បីស្វែងរកគន្លឹះជួយសិស្សរៀនឲ្យចេះ លទ្ធផលសម្រេចបានត្រូវរៀនពេញមួយថ្ងៃ(មួយថ្ងៃរៀន៨ម៉ោង) នៅវិទ្យាល័យកោះកុង។

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ រវាងសាលារៀន និងអាណាព្យាបាលសិស្ស(ថ្នាក់ទី៧) ដើម្បីស្វែងរកគន្លឹះជួយសិស្សរៀនឲ្យចេះ លទ្ធផលសម្រេចបានត្រូវរៀនពេញមួយថ្ងៃ(មួយថ្ងៃរៀន៨ម៉ោង)
នៅវិទ្យាល័យកោះកុង។
ប្រភព : មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង