រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលល ជាមួយមន្ត្រីជំនាញមន្ទីរ អង្គភាព កែសម្រួលជំនាញបច្ចកទេស និងខ្លឹមសារ តាមវិស័យ ក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ប្រាំឆ្នាំ២០២០-២០២៤ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល២០២០-២០២២។

កិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលល ជាមួយមន្ត្រីជំនាញមន្ទីរ អង្គភាព កែសម្រួលជំនាញបច្ចកទេស និងខ្លឹមសារ តាមវិស័យ ក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ប្រាំឆ្នាំ២០២០-២០២៤
និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល២០២០-២០២២។
ប្រភព : មន្ទីរផែនការខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង