រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលលជាមួយមន្ត្រីជំនាញមន្ទីរ-អង្គភាព កែសម្រួលជំនាញបច្ចកទេស និងខ្លឹមសារ តាមវិស័យ ក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ប្រាំឆ្នាំ២០២០-២០២៤ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល២០២០-២០២២។

កិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលលជាមួយមន្ត្រីជំនាញមន្ទីរ-អង្គភាព កែសម្រួលជំនាញបច្ចកទេស និងខ្លឹមសារ តាមវិស័យ ក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ប្រាំឆ្នាំ២០២០-២០២៤
និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល២០២០-២០២២។

អត្ថបទទាក់ទង