រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំជីខលើ និងមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តកោះកុង បានសហការចុះផ្សាព្វផ្សាយផលប៉ះពាល់នៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

រដ្ឋបាលឃុំជីខលើ និងមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តកោះកុង បានសហការចុះផ្សាព្វផ្សាយផលប៉ះពាល់នៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ការធ្វើចំណាកស្រុក នឹងការជួញដូរមនុស្សដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងឃុំជីខលើ សមាសភាពចូលរួម មន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្ត ៤ នាក់ នឹងប្រជាពលរដ្ឋសរុប ៤៨ នាក់ ស្រី ៣៧ នាក់ វត្តមា សរុបរួម ៥២ នាក់ ស្រី ៤១ នាក់ ។

ប្រភព ញ៉ាក់ ឆៃយ៉ា

អត្ថបទទាក់ទង