រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក គឹម ប៊ុនយាន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋបានចុះបើកប្រអប់សំបុត្រនៅតាមគោលដៅទាំង6ឃុំស្មើនឹងចំនួន8ប្រអប់ ជាលទ្ទផលពុំទទួលបានលិខិតបណ្តឹងតវ៉ា​ និងព័ត៌មានផ្សេងៗពីប្រជាពលរដ្ឋទេ។

លោក គឹម ប៊ុនយាន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋបានចុះបើកប្រអប់សំបុត្រនៅតាមគោលដៅទាំង6ឃុំស្មើនឹងចំនួន8ប្រអប់ ជាលទ្ទផលពុំទទួលបានលិខិតបណ្តឹងតវ៉ា​ និងព័ត៌មានផ្សេងៗពីប្រជាពលរដ្ឋទេ។

អត្ថបទទាក់ទង