រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចពិភាក្សា ជាមួយនាយកវិទ្យាល័យកោះកុង ស្តីពីការលើកកម្ពស់សុខភាពសិក្សា ដូចជា បន្ទប់សុខភាព ការលាងសំអាតដៃ ការរៀន និងបង្រៀន និងបញ្ហាប្រឈមគ្មានបន្ទប់ទំនេរ ខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ជាដើម។

លោកស្រី នាក់ សង អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង និងលោក ពុទ្ធ មាស អនុប្រធានការិយាល័យមធ្យមសិក្សា បានជួបពិភាក្សា ជាមួយនាយកវិទ្យាល័យកោះកុង ស្តីពីការលើកកម្ពស់សុខភាពសិក្សា ដូចជា បន្ទប់សុខភាព ការលាងសំអាតដៃ ការរៀន និងបង្រៀន និងបញ្ហាប្រឈមគ្មានបន្ទប់ទំនេរ ខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ជាដើម។
ប្រភព : មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង