រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍ខេត្ត សម្រាប់ការបោះឆ្នោត ចាប់ពីឆ្នាំ២០២២ ដល់ឆ្នាំ២០២៤

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍ខេត្ត សម្រាប់ការបោះឆ្នោត ចាប់ពីឆ្នាំ២០២២ ដល់ឆ្នាំ២០២៤

អត្ថបទទាក់ទង