រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីចូលរួមសហការ សម្របសម្រួលការអនុវត្តគម្រោង “គំនិតផ្តួចផ្តើមទីក្រុងប្រកបដោយចីរភាព នៅកម្ពុជា”តាមរយៈមូលនិធិអាកាសធាតុទីក្រុង

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីចូលរួមសហការ សម្របសម្រួលការអនុវត្តគម្រោង “គំនិតផ្តួចផ្តើមទីក្រុងប្រកបដោយចីរភាព នៅកម្ពុជា”តាមរយៈមូលនិធិអាកាសធាតុទីក្រុង

អត្ថបទទាក់ទង