រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លិខិតគាំទ្រ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ក្នុងការរៀបចំមហោស្រពអក្សរសិល្បខ្មែរលើកទី៦ និងទស្សនកិច្ចទីតាំងវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្រ្ត នៅខេត្តកោះកុង ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

លិខិតគាំទ្រ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ក្នុងការរៀបចំមហោស្រពអក្សរសិល្បខ្មែរលើកទី៦ និងទស្សនកិច្ចទីតាំងវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្រ្ត នៅខេត្តកោះកុង ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

អត្ថបទទាក់ទង