រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង របស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុង ស្តីពីការពិនិត្យ ព្យាបាល និងវះកាត់ជំងឺដុំគីស ដុំសាច់ ដុំពកនៅ ក និងពិនិត្យ ព្យាបាល ត្រចៀក ទាក់ទងនឹងបញ្ហានៃការស្តាប់ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង របស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុង ស្តីពីការពិនិត្យ ព្យាបាល និងវះកាត់ជំងឺដុំគីស ដុំសាច់ ដុំពកនៅ ក និងពិនិត្យ ព្យាបាល ត្រចៀក ទាក់ទងនឹងបញ្ហានៃការស្តាប់ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

អត្ថបទទាក់ទង